Skip to content Skip to footer

Personskydd

INTEGRITETSPOLICY FÖR KUNDER

Enligt Dataskyddsförordningen, eller GDPR, har du rättigheter gällande dina personuppgifter. Vi på NordiskehAS (Tarot24.se) värnar om dina rättigheter och beskriver nedan hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?
NordiskehAS ansvarar för behandlingen av de personuppgifter du lämnar till NordiskehAS.
Telefonnummer: 0047 970 30 051
E-postadress: hei@nordiskeh.no
Om du vill ha information, har frågor kring eller är missnöjd med Nordiskehs behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta Nordiskeh.

Ändamål och rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen
Avtal

När du blir kund hos Tarot24.se (NordiskehAS) ingår du ett avtal med oss. Inför och samband med kan det registreras vissa personuppgifter om dig, såsom ditt namn, telefonnummer, adress, operatör och samtalstid med rådgivaren. Uppgifterna sparas i syfte att kunna bedöma om Nordiskeh vill ingå avtal med dig och, om avtal ingås, fullgöra avtalet genom att förmedla rådgivare till dig och ta betalt för tjänsten samt utföra ekonomisk uppföljning. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som kund eller för att vidta åtgärder på begäran av dig som kund innan ett sådant avtal ingås. Du är inte skyldig att lämna nämnda personuppgifter, men om du inte lämnar personuppgifterna kan vi inte ingå avtal med dig.

Kontakt
Om du kontaktar oss via vår hemsida eller genom e-post kommer Nordiskeh att behandla de personuppgifter du skickar till oss, såsom ditt namn och din e-postadress, för att kommunicera med dig och på annat sätt hantera dina frågor och önskemål. Den rättliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att möta ditt och Nordiskehs berättigade intresse av kontakt och hantering av ditt ärende.

Rättslig förpliktelse

Nordiskeh kan även komma att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag, exempelvis avseende bokföring och skatt. Den rättsliga grunden för denna behandlingen är att den är nödvändig för att fullgöra Nilsam rättsliga förpliktelser.

Vilka kommer ta del av dina personuppgifter?

Nordiskeh kan komma att dela dina personuppgifter med olika personuppgiftsbiträden, vilket är bolag som hjälper Nordiskeh med bland annat hemsidan, teknisk løsning, marknadsföring samt betalning av beställda tjänster. Dessa biträden behandlar personuppgifterna för Nordiskehs räkning och Nordiskeh har personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa en laglig behandling av dina uppgifter. Nordiskeh kan vidare dela dina personuppgifter med myndigheter om sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Nordiskeh. Myndigheten är då personuppgiftsansvarig och ansvarar för dess behandling av dina personuppgifter. Nordiskeh överför inte dina personuppgifter till rådgivare. Om du som kund ger personuppgifter till en rådgivare är rådgivaren ensamt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Personuppgifterna sparas under avtalets löptid och raderas därefter inom två år, förutsatt att alla ekonomiska mellanhavanden är uppklarade. Om Nordiskeh väljer att inte ingå avtal med dig raderas dina uppgifter inom ett halvår från beslutet. Vi kan på din begäran ta bort alla uppgifter om dig inom 48 timmar, förutsatt att alla ekonomiska mellanhavanden är uppklarade. E-mail/sms/web schema som saknar anknytning till köpeavtal kommer att raderas inom ett halvår. Ovanstående gäller under förutsättning att Nordiskeh inte har en rättslig förpliktelse att spara uppgifterna längre.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du som kund har rätt att av Nordiskeh begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du kan också begära begränsning av eller invända mot behandlingen av uppgifterna som rör dig. Du har också rätt att begära att få överföra dina personuppgifter från Nordiskeh till dig själv eller till en annan personuppgiftsansvarig. Dina rättigheter är förenade med vissa villkor enligt GDPR.
Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet!
Det är Datainspektionen som är ansvarig myndighet för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen. Du kan vända dig till dem om du anser att dina personuppgifter behandlats felaktigt.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast den 1.Januar 2024. Nordiskeh kan från tid till annan göra ändringar i denna policy och kommer i så fall att underrätta sina kunder om detta genom uppdatering på Nordiskehs hemsida.

Ansvarlig: VD, NordiskehAS

Mail: hei@Nordiskeh.no